กฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียมการประกอบการค้าข้าว พ.ศ. 2559

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 10 มกราคม 2560 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่ม 134 ตอนที่ 3 ก ลงวันที่ 10 มกราคม 2560
จำนวนมาตรา/ข้อ : 2 ข้อ
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติการค้าข้าว พุทธศักราช 2489

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 04 ธันวาคม 2563
แก้ไขโดย นางสาวปาริมา อาจหาญ
อ่าน 4400 คน
download 1111 คน