กฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียมการประกอบการค้าข้าว พ.ศ. 2559

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 10 มกราคม 2560 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่ม 134 ตอนที่ 3 ก ราชกิจจานุเบกษา 10 มกราคม 2560
จำนวนมาตรา/ข้อ : 2 ข้อ
Download File :
   ไปยกเลิก
กฎกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติการค้าข้าว พุทธศักราช 2489
กฎกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2521) ออกตามความในพระราชบัญญัติการค้าข้าว พุทธศักราช 2489
   เอกสารแนบท้าย
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติการค้าข้าว พุทธศักราช 2489

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2560
แก้ไขโดย Mr.Nikung Kirijang
อ่าน 3037 คน
download 687 คน