ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดวันยุบเลิกสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า และตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย ลงวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2559

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 19 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่ม 133 ตอนพิเศษ 239 ง
จำนวนมาตรา/ข้อ : 2 ข้อ
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2558

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560
แก้ไขโดย Mr.Nikung Kirijang
อ่าน 1484 คน
download 153 คน