ประกาศ สกกร. ฉบับที่ 33 พ.ศ. 2559 เรื่อง ห้ามฉวยโอกาสจำหน่ายชุดแต่งกายไว้ทุกข์ในราคาสูงเกินสมควร และให้ปิดป้ายแสดงราคาสินค้า ลงวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2559

   รายละเอียด
หมวด :
สินค้าอุปโภคบริโภค -> ชุดแต่งกายไว้ทุกข์
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 14 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : -
จำนวนมาตรา/ข้อ : 2 ข้อ
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559
แก้ไขโดย Mr.Nikung Kirijang
อ่าน 766 คน
download 61 คน