คำสั่งกรมการค้าภายใน ที่ 169/2559 เรื่อง ให้ข้ราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างปฏิบัติราชการ ตามพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2559

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 08 กันยายน 2559 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : -
จำนวนมาตรา/ข้อ : 5 ข้อ
Download File :
   ไปยกเลิก
คำสั่งกรมการค้าภายใน ที่ 137/2551 เรื่อง ให้ข้าราชการและลูกจ้างปฏิบัติราชการแทน ลงวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2551
   เอกสารแนบท้าย
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ.2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559
แก้ไขโดย นางสาวรัตน์ชนก ทองใบอ่อน
อ่าน 1213 คน
download 36 คน