ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอนและอัตราการเปรียบเทียบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2559

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 02 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : -
จำนวนมาตรา/ข้อ : 13 ข้อ
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ.2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 06 กันยายน 2560
แก้ไขโดย Mr.Nikung Kirijang
อ่าน 872 คน
download 65 คน