ประกาศคณะกรรมการกำกับคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอุทธรณ์ และวิธีพิจารณาอุทธรณ์ ลงวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2559

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 29 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่ม 133 ตอนพิเศษ 167 ง ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2559
จำนวนมาตรา/ข้อ : 12 ข้อ
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ. 2558

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563
แก้ไขโดย นางสาวปาริมา อาจหาญ
อ่าน 1056 คน
download 116 คน