ประกาศคณะกรรมการกำกับคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุญาตให้มีสำนักงานสาขา และการออกใบแทนใบอนุญาต ลงวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2559

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 29 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่ม 133 ตอนพิเศษ 167 ง ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2559
จำนวนมาตรา/ข้อ : 10 ข้อ
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
  ไม่ระบุ
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ. 2558

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563
แก้ไขโดย นางสาวปาริมา อาจหาญ
อ่าน 1534 คน
download 250 คน