ระเบียบกรมการค้าภายใน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคืนเครื่องชั่งตวงวัดให้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองเพื่อนำไปแก้ไขให้ถูกต้อง พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2559

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 05 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 133 ตอนพิเศษ 149ง ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2559
จำนวนมาตรา/ข้อ : 12 ข้อ
Download File :
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542
   เอกสารแนบท้าย
  ไม่ระบุ
   ไปยกเลิก
ระเบียบกรมการค้าภายในว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคืนเครื่องชั่งตวงวัดให้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองเพื่อนำไปแก้ไขให้ถูกต้อง พ.ศ.2552 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 05 กันยายน 2560
แก้ไขโดย Mr.Nikung Kirijang
อ่าน 1572 คน
download 80 คน