ระเบียบ กกร. ว่าด้วยการจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 03 มีนาคม 2559 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่ม 133 ตอนพิเศษ 53 ง ลงวันที่ 3 มีนาคม 2559
จำนวนมาตรา/ข้อ : 4 ข้อ
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 07 มิถุนายน 2561
แก้ไขโดย นางสาวปาริมา อาจหาญ
อ่าน 933 คน
download 235 คน