ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดแบบมาตราชั้นหนึ่งทางมวลตามพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ.2542 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2559

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 15 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่ม 133 ตอนพิเศษที่ 135 ง ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2559
จำนวนมาตรา/ข้อ : 3 ข้อ
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560
แก้ไขโดย Mr.Nikung Kirijang
อ่าน 1561 คน
download 197 คน