ประกาศ สกกร. ฉบับที่ 19 เรื่อง ราคารับซื้อผลปาล์มทะลายและผลปาล์มร่วงแนะนำ(ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2559

   รายละเอียด
หมวด :
สินค้าเกษตร -> ผลปาล์มทะลาย ผลปาล์มร่วง
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 24 พฤษภาคม 2559 - 23 มิถุนายน 2559
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : -
จำนวนมาตรา/ข้อ : 5 ข้อ
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560
แก้ไขโดย Mr.Nikung Kirijang
อ่าน 779 คน
download 23 คน