ประกาศ สกกร. เรื่อง แบบแจ้งต้นทุน ราคา ปริมาณ และรายละเอียดเกี่ยวกับเหล็กเส้น และเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ ลงวันที่ 3 เมษายน 2546

   รายละเอียด
หมวด :
สินค้าอุปโภคบริโภค -> เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ เหล็กแผ่น เหล็กเส้น
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 23 พฤษภาคม 2546 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่ม 120 ตอนพิเศษที่ 58 ง ราชกิจจานุเบกษา 23 พฤษภาคม 2546
จำนวนมาตรา/ข้อ : 3 ข้อ
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
แก้ไขโดย นางสาวปาริมา อาจหาญ
อ่าน 478 คน
download 5 คน