ประกาศ สกกร. เรื่อง แบบแจ้งราคาจำหน่ายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิง รถจักรยานยนต์ รถยนต์นั่งและรถยนต์บรรทุก และแบบแจ้งปริมาณ สถานที่เก็บน้ำมันปาล์ม ลงวันที่ 11 เมษายน 2544

   รายละเอียด
หมวด :
สินค้าอื่นๆ -> รถจักรยานยนต์ รถยนต์นั่ง รถยนต์บรรทุก
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 04 กรกฎาคม 2544 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่ม 118 ตอนพิเศษที่ 63 ง ราชกิจจานุเบกษา 4 กรกฎาคม 2544
จำนวนมาตรา/ข้อ : 4 ข้อ
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559
แก้ไขโดย Mr.Nikung Kirijang
อ่าน 465 คน
download 6 คน