ประกาศ สกกร. เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการในการขออนุญาต การอนุญาต แบบหนังสืออนุญาตและวิธีการขนย้ายน้ำมันปาล์ม ลงวันที่ 18 มีนาคม 2547

   รายละเอียด
หมวด :
สินค้าเกษตร -> ผลปาล์มและน้ำมันปาล์ม
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 21 เมษายน 2547 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่ม 121 ตอนพิเศษที่ 43 ง ราชกิจจานุเบกษา 21 เมษายน 2547
จำนวนมาตรา/ข้อ : 18 ข้อ
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559
แก้ไขโดย Mr.Nikung Kirijang
อ่าน 466 คน
download 1 คน