ประกาศ สกกร. เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการในการขออนุญาต การอนุญาต แบบหนังสืออนุญาตและวิธีการขนย้ายน้ำมันปาล์ม ลงวันที่ 11 เมษายน 2544

   รายละเอียด
หมวด :
สินค้าเกษตร -> ผลปาล์มและน้ำมันปาล์ม
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 04 กรกฎาคม 2544 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่ม 118 ตอนพิเศษที่ 63 ง ราชกิจจานุเบกษา 4 กรกฎาคม 2544
จำนวนมาตรา/ข้อ : 17 ข้อ
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559
แก้ไขโดย Mr.Nikung Kirijang
อ่าน 492 คน
download 2 คน