ประกาศ สกกร. เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการในการขออนุญาต การอนุญาต การขนย้าย และแบบหนังสืออนุญาตขนย้ายน้ำมันปาล์ม ลงวันที่ 18 เมษายน 2543

   รายละเอียด
หมวด :
สินค้าเกษตร -> ผลปาล์มและน้ำมันปาล์ม
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 18 เมษายน 2543 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : -
จำนวนมาตรา/ข้อ : 15 ข้อ
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559
แก้ไขโดย Mr.Nikung Kirijang
อ่าน 410 คน
download 6 คน