ประกาศ กกร. เรื่อง การแจ้งต้นทุน ราคา และรายละเอียดเกี่ยวกับเหล็กแผ่น ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550

   รายละเอียด
หมวด :
สินค้าอุปโภคบริโภค -> เหล็กแผ่น
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 23 กุมภาพันธ์ 2550 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่ม 124 ตอนพิเศษที่ 21 ง ราชกิจจานุเบกษา 23 กุมภาพันธ์ 2550
จำนวนมาตรา/ข้อ : 6 ข้อ
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559
แก้ไขโดย Mr.Nikung Kirijang
อ่าน 496 คน
download 7 คน