ประกาศ กกร. เรื่อง การแจ้งต้นทุน ราคา และรายละเอียดเกี่ยวกับเหล็กแผ่น ลงวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2545

   รายละเอียด
หมวด :
สินค้าอุปโภคบริโภค -> เหล็กแผ่น
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 04 เมษายน 2545 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่ม 119 ตอนพิเศษที่ 32 ง ราชกิจจานุเบกษา 4 เมษายน 2545
จำนวนมาตรา/ข้อ : 3 ข้อ
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559
แก้ไขโดย Mr.Nikung Kirijang
อ่าน 527 คน
download 3 คน