ประกาศ กกร. เรื่อง การแจ้งราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับน้ำยาซักฟอก และผลิตภัณฑ์ล้างจ้าน ลงวันที่ 30 มีนาคม 2549

   รายละเอียด
หมวด :
สินค้าอุปโภคบริโภค -> ผลิตภัณฑ์ล้างจาน
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 28 เมษายน 2549 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่ม 123 ตอนพิเศษที่ 56 ง ราชกิจจานุเบกษา 28 เมษายน 2549
จำนวนมาตรา/ข้อ : 5 ข้อ
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559
แก้ไขโดย Mr.Nikung Kirijang
อ่าน 537 คน
download 7 คน