ประกาศ กกร. เรื่อง การแจ้งราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับน้ำยาซักฟอก ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดห้องน้ำ และผลิตภัณฑ์ล้างจ้าน ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2548

   รายละเอียด
หมวด :
สินค้าอุปโภคบริโภค -> ผลิตภัณฑ์ล้างจาน
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 21 ธันวาคม 2548 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่ม 122 ตอนพิเศษที่ 146 ง ราชกิจจานุเบกษา 21 ธันวาคม 2548
จำนวนมาตรา/ข้อ : 5 ข้อ
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559
แก้ไขโดย Mr.Nikung Kirijang
อ่าน 533 คน
download 21 คน