ประกาศ กกร. เรื่อง การแจ้งราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับแชมพู ผงซักฟอก และสบู่ ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2548

   รายละเอียด
หมวด :
สินค้าอุปโภคบริโภค -> แชมพู
สินค้าอุปโภคบริโภค -> สบู่ก้อน สบู่เหลว
สินค้าอุปโภคบริโภค -> ผลิตภัณฑ์ล้างจาน
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 11 กรกฎาคม 2548 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่ม 122 ตอนพิเศษที่ 50 ง ราชกิจจานุเบกษา 11 กรกฎาคม 2548
จำนวนมาตรา/ข้อ : 6 ข้อ
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 08 ธันวาคม 2560
แก้ไขโดย Mr.Nikung Kirijang
อ่าน 502 คน
download 11 คน