ประกาศ กกร. เรื่อง การยกเลิกมาตรการดูแลคอมแพ็กดิสก์ แถบบันทึกภาพ แถบบันทึกเสียงและเครื่องจักรที่สามารถใช้เพื่อประโยชน์ในการละเมิดลิขสิทธิ์คอมแพ็กดิสก์ ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2548

   รายละเอียด
หมวด :
สินค้าอื่นๆ -> การให้สิทธิในการเผยแพร่งานลิขสิทธิ์เพลงเพื่อการค้า
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 09 ธันวาคม 2548 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่ม 122 ตอนพิเศษที่ 141 ง ราชกิจจานุเบกษา 9 ธันวาคม 2548
จำนวนมาตรา/ข้อ : 2 ข้อ
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559
แก้ไขโดย Mr.Nikung Kirijang
อ่าน 487 คน
download 0 คน