ประกาศ กกร. เรื่อง การแจ้งปริมาณ สถานที่เก็บ และการจำหน่ายคอมแพ็กดิสก์ แถบบันทึกภาพ แถบบันทึกเสียง และเครื่องจักรที่สามารถใช้เพื่อประโยชน์ในการละเมิดลิขสิทธิ์คอมแพ็กดิสก์ ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2548

   รายละเอียด
หมวด :
สินค้าอื่นๆ -> การให้สิทธิในการเผยแพร่งานลิขสิทธิ์เพลงเพื่อการค้า
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 25 กุมภาพันธ์ 2548 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่ม 122 ตอนพิเศษที่ 15 ง ราชกิจจานุเบกษา 25 กุมภาพันธ์ 2548
จำนวนมาตรา/ข้อ : 6 ข้อ
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559
แก้ไขโดย Mr.Nikung Kirijang
อ่าน 496 คน
download 0 คน