ประกาศ กกร. เรื่อง การยกเลิกมาตรการให้แจ้งปริมาณ สถานที่เก็บ และจัดทำบัญชีคุมสินค้าน้ำตาลทราย ลงวันที่ 30 มกราคม 2549

   รายละเอียด
หมวด :
สินค้าอุปโภคบริโภค -> น้ำตาลทราย
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 07 กุมภาพันธ์ 2549 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่ม 123 ตอนพิเศษที่ 20 ง ราชกิจจานุเบกษา 7 กุมภาพันธ์ 2549
จำนวนมาตรา/ข้อ : 2 ข้อ
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559
แก้ไขโดย Mr.Nikung Kirijang
อ่าน 506 คน
download 8 คน