ประกาศ กกร. เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาราคายารักษาโรคแผนปัจจุบัน ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2550

   รายละเอียด
หมวด :
สินค้าอื่นๆ -> ราคารักษาโรคแผนปัจจุบัน
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 26 กุมภาพันธ์ 2550 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : -
จำนวนมาตรา/ข้อ : 2 ข้อ
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559
แก้ไขโดย Mr.Nikung Kirijang
อ่าน 475 คน
download 19 คน