ประกาศ กกร. เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาราคาเหล็กเส้นและเหล็กโครงสร้างรูปพรรณเพิ่มเติม ลงวันที่ 14 กันยายน 2549

   รายละเอียด
หมวด :
สินค้าอุปโภคบริโภค -> เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ เหล็กแผ่น เหล็กเส้น
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 14 กันยายน 2549 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : -
จำนวนมาตรา/ข้อ :
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559
แก้ไขโดย Mr.Nikung Kirijang
อ่าน 510 คน
download 5 คน