ประกาศ กกร. เรื่อง การกำหนดราคาจำหน่ายน้ำตาลทราย ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2543

   รายละเอียด
หมวด :
สินค้าอุปโภคบริโภค -> น้ำตาลทราย
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 09 มิถุนายน 2543 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่ม 117 ตอนพิเศษที่ 53 ง ราชกิจจานุเบกษา 9 มิถุนายน 2543
จำนวนมาตรา/ข้อ : 5 ข้อ
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559
แก้ไขโดย Mr.Nikung Kirijang
อ่าน 438 คน
download 4 คน