ประกาศ กกร. เรื่อง การควบคุมการขนย้ายข้าวเปลือกและข้าวสาร ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2550

   รายละเอียด
หมวด :
สินค้าเกษตร -> ข้าวเปลือก ข้าวสาร
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 23 กุมภาพันธ์ 2550 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่ม 124 ตอนพิเศษที่ 21 ง ราชกิจจานุเบกษา 23 กุมภาพันธ์ 2550
จำนวนมาตรา/ข้อ : 5 ข้อ
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559
แก้ไขโดย Mr.Nikung Kirijang
อ่าน 534 คน
download 11 คน