ประกาศ กกร. เรื่อง การปิดป้ายแสดงราคารับซื้อสินค้าเกษตร ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2545

   รายละเอียด
หมวด :
สินค้าเกษตร -> สินค้าเกษตร
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 23 สิงหาคม 2545 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่ม 119 ตอนพิเศษที่ 78 ง ราชกิจจานุเบกษา 23 สิงหาคม 2545
จำนวนมาตรา/ข้อ : 6 ข้อ
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559
แก้ไขโดย Mr.Nikung Kirijang
อ่าน 455 คน
download 12 คน