ประกาศ กกร. เรื่อง การควบคุมการขนย้ายข้าวเปลือกและข้าวสาร ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2549

   รายละเอียด
หมวด :
สินค้าเกษตร -> ข้าวเปลือก ข้าวสาร
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 08 มีนาคม 2549 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่ม 123 ตอนพิเศษที่ 34 ง ราชกิจจานุเบกษา 8 มีนาคม 2549
จำนวนมาตรา/ข้อ : 5 ข้อ
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563
แก้ไขโดย นางสาวปาริมา อาจหาญ
อ่าน 501 คน
download 2 คน