ประกาศ กกร. เรื่อง การแสดงราคาสินค้าและค่าบริการ ลงวันที่ 3 มีนาคม 2548

   รายละเอียด
หมวด :
สินค้าอื่นๆ -> การแสดงราคาสินค้าและค่าบริการ
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 26 เมษายน 2548 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่ม 122 ตอนพิเศษที่ 35 ง ราชกิจจานุเบกษา 26 เมษายน 2548
จำนวนมาตรา/ข้อ : 9 ข้อ
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 07 มิถุนายน 2563
แก้ไขโดย นางสาวปาริมา อาจหาญ
อ่าน 583 คน
download 6 คน