ประกาศ กกร. เรื่อง การควบคุมการขนย้ายข้าวเปลือกและข้าวสาร ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 254

   รายละเอียด
หมวด :
สินค้าเกษตร -> ข้าวเปลือก ข้าวสาร
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 07 ธันวาคม 2548 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่ม 122 ตอนพิเศษที่ 140 ง ราชกิจจานุเบกษา 7 ธันวาคม 2548
จำนวนมาตรา/ข้อ : 5 ข้อ
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559
แก้ไขโดย Mr.Nikung Kirijang
อ่าน 544 คน
download 8 คน