ประกาศ กกร. เรื่อง การแสดงราคาสินค้าและค่าบริการ ลงวันที่ 28 มีนาคม 2543

   รายละเอียด
หมวด :
สินค้าอื่นๆ -> การแสดงราคาสินค้าและค่าบริการ
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 25 เมษายน 2543 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่ม 117 ตอนพิเศษที่ 38 ง ราชกิจจานุเบกษา 25 เมษายน 2543
จำนวนมาตรา/ข้อ : 8 ข้อ
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 07 มิถุนายน 2563
แก้ไขโดย นางสาวปาริมา อาจหาญ
อ่าน 535 คน
download 20 คน