ประกาศ กกร. เรื่อง การแจ้งราคาจำหน่ายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิง ลงวันที่ 28 มีนาคม 2543

   รายละเอียด
หมวด :
สินค้าอุปโภคบริโภค -> น้ำมันเชื้อเพลิง
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 25 เมษายน 2543 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่ม 117 ตอนพิเศษที่ 38 ง ราชกิจจานุเบกษา 25 เมษายน 2543
จำนวนมาตรา/ข้อ : 6 ข้อ
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559
แก้ไขโดย Mr.Nikung Kirijang
อ่าน 429 คน
download 9 คน