ประกาศ กกร. เรื่อง การแจ้งราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับสายไฟฟ้า ลงวันที่ 30 มีนาคม 2549

   รายละเอียด
หมวด :
สินค้าอุปโภคบริโภค -> สายไฟฟ้า
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 28 เมษายน 2549 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่ม 123 ตอนพิเศษที่ 56 ง ราชกิจจานุเบกษา 28 เมษายน 2549
จำนวนมาตรา/ข้อ : 6 ข้อ
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559
แก้ไขโดย Mr.Nikung Kirijang
อ่าน 497 คน
download 2 คน