ข้อบังคับกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินรางวัลตามกฎหมายว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2546

   รายละเอียด
หมวด :
สินค้าอื่นๆ -> ข้อบังคับกระทรวงการคลัง
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 14 มีนาคม 2546 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : -
จำนวนมาตรา/ข้อ : 9 ข้อ
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563
แก้ไขโดย นางสาวปาริมา อาจหาญ
อ่าน 460 คน
download 35 คน