ประกาศ กกร. เรื่อง การกำหนดราคาจำหน่ายปลีกก๊าซปิโตเลียมเหลวบรรจุถัง (ก๊าซหุงต้ม) ลงวันที่ 23 มีนาคม 2543

   รายละเอียด
หมวด :
สินค้าอุปโภคบริโภค -> ก๊าซปิโตรเลียมเหลวบรรจุถัง (ก๊าซหุงต้ม)
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 25 เมษายน 2543 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่ม 117 ตอนพิเศษที่ 38 ง ราชกิจจานุเบกษา 25 เมษายน 2543
จำนวนมาตรา/ข้อ : 5 ข้อ
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559
แก้ไขโดย Mr.Nikung Kirijang
อ่าน 467 คน
download 12 คน