คำสั่งกรมการค้าภายใน ที่ 347/2545 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาวิเคราะห์โครงสร้างต้นทุนสินค้า ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2545

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 27 พฤศจิกายน 2545 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : -
จำนวนมาตรา/ข้อ : 2 ข้อ
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561
แก้ไขโดย Mr.Nikung Kirijang
อ่าน 386 คน
download 21 คน