คำสั่งกรมการค้าภายใน ที่ 19/2543 เรื่อง ให้ข้าราชการและลูกจ้างปฏิบัติราชการ ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2543

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 18 กุมภาพันธ์ 2543 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : -
จำนวนมาตรา/ข้อ : 4 ข้อ
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561
แก้ไขโดย Mr.Nikung Kirijang
อ่าน 480 คน
download 24 คน