คำสั่งกรมการค้าภายใน ที่ 140/2546 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองราคาและมาตรการกำกับดูแลสินค้าและบริการ ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2546

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 08 สิงหาคม 2546 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : -
จำนวนมาตรา/ข้อ : 3 ข้อ
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561
แก้ไขโดย Mr.Nikung Kirijang
อ่าน 409 คน
download 11 คน