คำสั่งกรมการค้าภายใน ที่ 253/2542 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองราคาสินค้าและบริการ ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2542

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 21 ธันวาคม 2542 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : -
จำนวนมาตรา/ข้อ : 2 ข้อ
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561
แก้ไขโดย Mr.Nikung Kirijang
อ่าน 421 คน
download 19 คน