คำสั่ง สกกร. ที่ 2/2543 เรื่อง การกำหนดรหัสตัวพยัญชนะของ กกร. ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการและเลขประจำของหน่วยงานในสำนักงาน ลงวันที่ 3 มีนาคม 2543

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 03 มีนาคม 2543 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : -
จำนวนมาตรา/ข้อ : 2 ข้อ
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 09 มีนาคม 2561
แก้ไขโดย นางสาวปาริมา อาจหาญ
อ่าน 455 คน
download 31 คน