ประกาศ กกร. เรื่อง การกำหนดสินค้าควบคุม ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2548

   รายละเอียด
หมวด :
สินค้าเกษตร -> การกำหนดสินค้าและบริการควบคุม
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 25 พฤษภาคม 2548 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่ม 122 ตอนพิเศษที่ 39 ง ราชกิจจานุเบกษา 25 พฤษภาคม 2548
จำนวนมาตรา/ข้อ : 2 ข้อ
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563
แก้ไขโดย นางสาวปาริมา อาจหาญ
อ่าน 440 คน
download 14 คน