คำสั่ง สกกร. ที่ 1/2543 เรื่อง การกำหนดหน่วยงานและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานใน กกร. ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2543

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 18 กุมภาพันธ์ 2543 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : -
จำนวนมาตรา/ข้อ : 4 ข้อ
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 09 มีนาคม 2561
แก้ไขโดย นางสาวปาริมา อาจหาญ
อ่าน 541 คน
download 74 คน