ระเบียบ สกกร. ว่าด้วยการออกหนังสือเรียก พ.ศ. 2543 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2543

   รายละเอียด
หมวด :
สินค้าอื่นๆ -> การออกหนังสือเรียก
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 17 กุมภาพันธ์ 2543 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : -
จำนวนมาตรา/ข้อ : 12 ข้อ
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
  ไม่ระบุ
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563
แก้ไขโดย นางสาวปาริมา อาจหาญ
อ่าน 609 คน
download 99 คน