ประกาศ กกร. เรื่อง การกำหนดสินค้าควบคุม ลงวันที่ 12 เมษายน 2543

   รายละเอียด
หมวด :
สินค้าเกษตร -> กำหนดช่วงระยะเวลากำกับดูแล และติดตามความเคลื่อนไหวราคาสินค้าและบริการ
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 03 พฤษภาคม 2544 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่ม 117 ตอนพิเศษที่ 42 ง ราชกิจจานุเบกษา 3 พฤษภาคม 2543
จำนวนมาตรา/ข้อ : 2 ข้อ
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559
แก้ไขโดย Mr.Nikung Kirijang
อ่าน 482 คน
download 23 คน