ระเบียบ สกกร. ว่าด้วยการเปรียบเทียบคดี พ.ศ.2543 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2543

   รายละเอียด
หมวด :
สินค้าอื่นๆ -> การเปรียบเทียบคดี
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 14 กุมภาพันธ์ 2543 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : -
จำนวนมาตรา/ข้อ : 17 ข้อ
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563
แก้ไขโดย นางสาวปาริมา อาจหาญ
อ่าน 650 คน
download 120 คน