ประกาศ กกร. เรื่อง การกำหนดสินค้าควบคุม ลงวันที่ 15 มีนาคม 2543

   รายละเอียด
หมวด :
สินค้าเกษตร -> กำหนดช่วงระยะเวลากำกับดูแล และติดตามความเคลื่อนไหวราคาสินค้าและบริการ
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 22 มีนาคม 2543 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่ม 117 ตอนพิเศษที่ 26 ง ราชกิจจานุเบกษา 22 มีนาคม 2543
จำนวนมาตรา/ข้อ : 2 ข้อ
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560
แก้ไขโดย Mr.Nikung Kirijang
อ่าน 562 คน
download 30 คน