ระเบียบ กกร. ว่าด้วยการจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัล พ.ศ.2547 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2547

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 02 กรกฎาคม 2547 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่ม 121 ตอนพิเศษที่ 73 ง ราชกิจจานุเบกษา 2 กรกฎาคม 2547
จำนวนมาตรา/ข้อ : 22 ข้อ
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 09 มีนาคม 2561
แก้ไขโดย นางสาวปาริมา อาจหาญ
อ่าน 797 คน
download 171 คน