ประกาศ กกร. (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2542 เรื่อง ยกเลิกมาตรการแจ้งย้ายปริมาณ สถานที่เก็บเหล็กเส้น และ มาตรการควบคุมการขนย้าย การจำหน่าย และปริมาณการครอบครอง น้ำมันปาล์ม ลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2542

   รายละเอียด
หมวด :
สินค้าเกษตร -> ผลปาล์มและน้ำมันปาล์ม
สินค้าอุปโภคบริโภค -> เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ เหล็กแผ่น เหล็กเส้น
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 06 ตุลาคม 2542 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่ม 116 ตอนพิเศษที่ 76 ง ราชกิจจานุเบกษา 6 ตุลาคม 2542
จำนวนมาตรา/ข้อ :
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559
แก้ไขโดย Mr.Nikung Kirijang
อ่าน 456 คน
download 21 คน